Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων σας είναι πρωταρχικό μας μέλημα. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ εφαρμόζει κάποιες θεμελιώδεις αρχές:

• Δεν ζητάμε προσωπικές πληροφορίες σας, παρά μόνο όταν τις χρειαζόμαστε πραγματικά.

• Δεν διαβιβάζουμε σε κανέναν προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

• Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες στους διακομιστές μας (servers), παρά μόνο όταν αυτό απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιας από τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Στόχος μας είναι να μπορείτε να ελέγχετε με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο τα στοιχεία σας, τόσο αυτά που είναι ορατά στο ευρύ κοινό, όσο και αυτά που είναι ορατά από μηχανές αναζήτησης, αυτά που παραμένουν ιδιωτικά, καθώς και αυτά που έχουν διαγραφεί μόνιμα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ διαχειρίζεται τον ιστότοπο lalitsa.com.  Η πολιτική που ακολουθούμε όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας  σέβεται πλήρως το ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Επισκέπτες στον ιστότοπο

Όπως οι περισσότεροι διαχειριστές ιστοτόπου έτσι και η Λαλίτσα ΑμΚΕ συλλέγει πληροφορίες μη ταυτοποιήσιμες προσωπικά. Τέτοιες πληροφορίες διατίθενται κατά κανόνα από τα προγράμματα πλοήγησης (web browsers) και τους διακομιστές (servers), και αφορούν για παράδειγμα το είδος του προγράμματος πλοήγησης, τις γλωσσικές προτιμήσεις, την ιστοσελίδα παραπομπής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα κάθε επίσκεψης.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ συλλέγει προσωπικά μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες προκειμένου να καταλάβει καλύτερα πώς χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της οι επισκέπτες. Ενίοτε μπορεί να δημοσιεύει προσωπικά μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, π.χ. με τη μορφή έκθεσης σχετικά με τις τάσεις χρήσης του ιστοτόπου της.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ επίσης συλλέγει εν δυνάμει προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, όπως διευθύνεις Internet Protocol (IP) για τους συνδεδεμένους χρήστες και για τους χρήστες που καταθέτουν σχόλια. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ κοινοποιεί τις διευθύνεις IP των συνδεδεμένων χρηστών και των χρηστών που καταθέτουν σχόλια υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που χρησιμοποιεί και κοινοποιεί προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες όπως περιγράφεται κατωτέρω, με την εξαίρεση ότι οι διευθύνσεις IP των συντακτών σχολίων στο ιστολόγιο (blog) είναι ορατές και κοινοποιούνται στους διαχειριστές του εκάστοτε ιστολογίου όπου κατατέθηκε το σχόλιο.

Συλλογή Προσωπικά Ταυτοποιήσιμων Πληροφοριών

Ορισμένοι επισκέπτες του ιστοτόπου της Λαλίτσα ΑμΚΕ επιλέγουν να επικοινωνούν με την εταιρεία με τρόπους που απαιτούν τη συλλογή προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο εξαρτώνται από τη φύση της επικοινωνίας.

Σε όσους διενεργούν συναλλαγές με τη Λαλίτσα ΑμΚΕ ζητείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ άλλων προσωπικά και οικονομικά δεδομένα που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, η Λαλίτσα ΑμΚΕ συλλέγει αυτού του είδους τις πληροφορίες μόνο εφόσον απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση του σκοπού της συναλλαγής του επισκέπτη με την εταιρεία.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν κοινοποιεί προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται κατωτέρω. Οι επισκέπτες μπορούν δε ανά πάσα στιγμή να αρνηθούν να παράσχουν προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, με την προειδοποίηση ότι τυχόν άρνηση ενδέχεται να παρακωλύσει τη συμμετοχή τους σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο .

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών της στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθεί τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις στον ιστότοπο lalitsa.com και μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες δημόσια ή να τις προμηθεύει σε άλλους. Εντούτοις, η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν κοινοποιεί προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες με άλλον τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται κατωτέρω.

Προστασία ορισμένων Προσωπικά Ταυτοποιήσιμων Πληροφοριών

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ κοινοποιεί εν δυνάμει προσωπικά ταυτοποιήσιμες και προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες μόνο σε υπαλλήλους της, σε αναδόχους και συνδεμένους φορείς οι οποίοι

(i) πρέπει να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν εξ ονόματος της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της Λαλίτσα ΑμΚΕ, και

(ii) έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν ενοικιάζει ούτε πωλεί εν δυνάμει προσωπικά ταυτοποιήσιμες και προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες  σε οποιονδήποτε.

Εκτός από τους υπαλλήλους, αναδόχους και συνδεδεμένους φορείς κατά τα ανωτέρω, η Λαλίτσα ΑμΚΕ κοινοποιεί εν δυνάμει προσωπικά ταυτοποιήσιμες και προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες μόνο στο πλαίσιο κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης απαίτησης από κρατικές αρχές ή όταν η Λαλίτσα ΑμΚΕ κρίνει καλή τη πίστη ότι η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται εντός εύλογων ορίων για την προστασία της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων της ίδιας, τρίτων ή του κοινού.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ λαμβάνει όλα τα ευλόγως αναγκαία μέτρα για την προστασία από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση  ή καταστροφή εν δυνάμει προσωπικά ταυτοποιήσιμων και προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών.

Cookies

Με τον όρο ‘cookie’ εννοείται μια διαδοχή πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη, πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του επισκέπτη κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει στον ίδιο ιστότοπο. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ χρησιμοποιεί cookies για την ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των επισκεπτών, της χρήσης του ιστοτόπου από αυτούς, καθώς και των προτιμήσεών τους όσον αφορά την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Οι επισκέπτες του lalitsa.com που δεν επιθυμούν την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή τους θα πρέπει να ρυθμίσουν ανάλογα το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιούν, ώστε να αρνηθούν τη χρήση cookies πριν αρχίσουν τη χρήση του ιστοτόπου της Λαλίτσα ΑμΚΕ. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι χωρίς τη συνδρομή των cookies ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Επιχειρηματικές Μεταβιβάσεις Κυριότητας

Σε περίπτωση εξαγοράς της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή εν τοις πράγμασι όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτής ή εάν τυχόν παύσει τις δραστηριότητές της ή περιπέσει σε καθεστώς αφερεγγυότητας, οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες της είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Λαλίτσα ΑμΚΕ που διαβιβάζονται σε τρίτο ή αγοράζονται από αυτόν.

Λαμβάνετε γνώση ότι είναι πιθανές τέτοιες μεταβιβάσεις κυριότητας πληροφοριών και ότι ο αγοραστής της Λαλίτσα ΑμΚΕ μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα αυτού, μπορεί να προέρχονται από φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για διαφημιστικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να τοποθετήσουν cookies. Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στον διακομιστή διαφημίσεων (ad server) να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας αποστέλλουν επιγραμμική διαφήμιση, ώστε να συγκεντρώνουν πληροφορίες για εσάς ή για άλλους χρήστες του υπολογιστή σας.

Χάρη στις πληροφορίες αυτές, τα δίκτυα διαφήμισης μπορούν, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που θεωρούν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Η παρούσα πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου καλύπτει τη χρήση των cookies από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ και δεν καλύπτει τη χρήση cookies από οποιονδήποτε διαφημιστή.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας του Ιδιωτικού Απορρήτου

Μολονότι οι περισσότερες τροποποιήσεις θα είναι πιθανότατα ήσσονος εμβέλειας, η Λαλίτσα ΑμΚΕ διατηρεί το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί ενίοτε την πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζει. Ενθαρρύνει δε τους επισκέπτες της να ενημερώνονται τακτικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές σε αυτή την πολιτική.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο και μετά από τυχόν τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε την εν λόγω τροποποίηση.

Ημερολόγιο τροποποιήσεων:

Καμία τροποποίηση έως σήμερα.

Πνευματική ιδιοκτησία πρωτότυπου κειμένου στα αγγλικά: TopNonprofits.com και Automattic.com

Μετάφραση στα ελληνικά: Λαλίτσα ΑμΚΕ (Γ.Ι.) και πνευματική ιδιοκτησία Ελληνικού κειμένου: Λαλίτσα ΑμΚΕ